Nápověda

5. Odeslané datové zprávy

Seznam odeslaných datových zpráv se zobrazí tak, že klepnete na záložku DATOVÁ SCHRÁNKA a vlevo pak na příkaz ODESLANÉ ZPRÁVY.

5.1. Seznam odeslaných zpráv

Seznam odeslaných zpráv obsahuje výčet všech zpráv, které byly odeslány z této schránky, a které nebyly dosud vymazány. V pravé části je slovně uvedeno, je-li práva jen dodána, nebo již doručena.

Klepnutím na položku s názvem datové zprávy se otevře okno s obsahem vlastní datové zprávy.

5.2. Úpravy seznamu a jeho zobrazení

5.2.1. Filtr pro zobrazení seznamu

Seznamy zásilek si můžete učinit přehlednějšími tak, že pomocí volby vhodného filtru zobrazíte položky jen určitých datových zpráv (například od konkrétního odesílatele). Filtr sestavíte v pravém horním rohu okna Odeslané zprávy.

 • Nejprve vyberte voličem Zobrazit zprávy, podle čeho se má seznam filtrovat. Sekce --Aktuální zprávy-- prohlíží platné zprávy ve schránce a datovém trezoru. Variantu Podle data doručení (myšleno doručení přihlášením, ne doručení fikcí) nedoporučujeme používat v případě většího počtu zpráv (může být pomalejší odezva), zatímco výběr Podle data dodání je rychlý.
 • Podle nastavení voliče se upraví pole pro sestavení kritéria filtrace.
 • Pak do těchto polí napište, co má být kritériem filtru – například datový rozsah u data dodání (u schránky bez trezoru nemá smysl zadávat starší datum než 90 dní) nebo název společnosti (nikoliv ID schránky) při volbě Podle adresáta. Používejte vždy celá slova. U čísla jednacího nebo spisové značky lze použít i jednotlivé souvislé části těchto symbolů. U volby Podle typu lze z nabídky vpravo vybrat.
  • Nedodané zprávy – tj. zprávy zachycené antivirem nebo dosud čekající na razítko nebo antivirovou kontrolu).
  • Již dodané zprávy – všechny zprávy dodané do schránky (doplněk předchozí volby).
  • Dodané, ale nedoručené zprávy – zprávy, které byly úspěšně dodány do schránky adresáta, ale dosud nebyly doručeny (ani fikcí, ani přihlášením).
  • Zprávy V trezoru – zprávy uložené v datovém trezoru (starší než 90 dní).
  • Poštovní zprávy – zprávy soukromé, komerční.
  • Iniciační poštovní zprávy – komerční zpráva, kterou její odesílatel předplatil pro odpověď zdarma.
 • Pokud hledáte konkrétní zprávu známého čísla (zejména pro stažení doručenky), použijte variantu Podle ID zprávy. Prohledány budou jak aktuální zprávy ve schránce (resp. trezoru), tak i obálky zpráv v archivu.
 • Nakonec klepněte na tlačítko Vyhledat. Seznam se překreslí podle vašeho filtru.

Účinek filtru zrušíte volbou položky Zrušit filtr – zobrazení seznamu se vrátí do výchozí podoby.

5.3. Zobrazení odeslané datové zprávy

5.3.1. Okno Detail zprávy

Odeslanou datovou zprávu zobrazíte klepnutím na její položku v seznamu ve sloupci Věc. Tím se otevře okno Detail zprávy, ve kterém jsou uvedeny informace o odeslané zprávě a veškeré ovladače k potřebné jejímu případnému dalšímu zpracování.

Pole ve výpisu obálky datové zprávy jsou needitovatelná – lze je zobrazit pouze ke čtení.

5.4. Doručenky

Jako Doručenky jsou označovány (ze zákona významné) informace o doručování datových zpráv, tedy kdy byla zpráva podána, kdy dodána do schránky adresáta a kdy doručena (fikcí či přihlášením).

5.4.1. Informace v seznamu odeslaných zásilek

Pokud je v pravém sloupci v seznamu odeslaných zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy byla vaše zpráva dodána do schránky adresáta (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do příslušné schránky.

Datum Dodáno

Údaj Doručeno říká, kdy byla zpráva doručena, tedy převzata adresátem, který se přihlásil ke své datové schránce. Ve sloupci je uveden den, kdy byla zpráva doručena. Připomeňme si, že za okamžik doručení se pokládá okamžik, kdy se po dodání zprávy do datové schránky uživatel oprávněný číst datové zprávy přihlásil (přičemž uživatel nemusí ani fyzicky zprávu načíst). Pokud žádný uživatel se schránkou delší dobu nepracuje, je zpráva pokládána za doručenou (fikcí) po deseti dnech od dodání.

5.4.2. Nedoručení zprávy

V případě, že je schránka příjemce zpětně znepřístupněna, tak zprávy dodané do této schránky se změní na nedoručitelné, pokud splňují jednu z těchto podmínek:

 • Nejsou dosud doručené.
 • Jsou doručené fikcí, a toto doručení nastalo až po čase znepřístupnění schránky (k tomu může dojít jen v případě zpětného znepřístupnění).

Dojde-li ke znepřístupnění schránky, odesílatelé všech zpráv, jejichž stav se mění na „nedoručitelná“, obdrží systémovou zprávu informující je o této skutečnosti.

5.4.3. Zobrazení doručenky

Klepnutím na odkaz DETAIL DORUČENKY se zobrazí v detailu příslušné datové zprávy nová sekce obsahující informace o doručování.

Detail doručenky

V sekci UDÁLOSTI ZPRÁVY může být uvedena jedna nebo několik zpráv, které vás informují o pohybech datové zprávy:

 • EV0: Datová zpráva byla podána (= vznik datové zprávy).
 • EV1: Používáno jen do listopadu 2010 - Uživatel oprávněný číst tuto zprávu se přihlásil ve smyslu § 17, odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb. (= zpráva byla doručena přihlášením) Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena okamžikem dodání do jeho datové schránky.
 • EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.
 • EV3: Datová schránka adresáta byla zpětně (tj. po dodání zprávy) znepřístupněna, datová zpráva není doručitelná (§ 11, odst. 1-4, zákona č. 300/2008 Sb.)
 • EV4: Poštovní datová zpráva doručena podle § 18a, odst. 2, zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění (nevyužívá se od listopadu 2011 po novele zákona č. 300/2008 Sb. u zpráv dodaných po datu zavedení změny).
 • EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 • EV8: Ve zprávě byl nalezen chybný formát nebo kód, které je způsobilý přivodit škodu na informačním systému datových schránek. Zpráva proto byla v souladu s § 20 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění, nedodána do schránky adresáta, připravena ke smazání a odesílateli byla odeslána systémová zpráva informující o této skutečnosti.
 • EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávám ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
 • EV13: Přihlásila se elektronická aplikace za pomoci systémového certifikátu ve smyslu § 29 zákona č. 300/2008 Sb. v platném znění. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Události EV1 a EV4 se v současné verzi již nepoužívají, mohou se ale objevit, jedná-li se o doručenku staré zprávy.

Události zde popsané je třeba interpretovat na základě dalších skutečností, které nemusí být přímo zřetelné. Doručení do schránky OVM může za určité situace nastat již okamžikem dodání – tato situace není v datech zaznamenána.

5.4.4. Zpracování doručenky

Pokud chcete prohlédnutou doručenku bez dalších požadavků uzavřít, klepněte znovu tlačítko DETAIL DORUČENKY.

Menu detail doručenky

Dále můžete pomocí nabídky v DALŠÍ MOŽNOSTI:

 • ULOŽIT DORUČENKU - vyžádat uložení doručenky do souboru na disk a do složky dle vašeho výběru. Máte na výběr dva formáty: PDF nebo ZFO (podepsané XML – formát CAdES). Oba formáty obsahují digitální podpis a jsou obsahově rovnocenné. K zobrazení ZFO souboru je však potřeba externí aplikace nebo klientský Portál.
 • VYTISKNOUT DORUČENKU - otevře se obsah doručenky v novém okně ve formě vhodné k tisku. Obsah okna vytisknete prostředky vašeho internetového prohlížeče stejně, jako tisknete načtené stránky z webu. Vytištěná podoba odpovídá PDF dodejce.
 • ZOBRAZIT PODACÍ RAZÍTKO – v detailu zprávy zobrazit sekci s informacemi o podacím razítku, které do zprávy vkládá systém při podání.
 • ZKONVERTOVAT DORUČENKU - doručenku v PDF podobě lze odeslat do úschovny Czech POINT, kde si pak můžete do 30 dnů vyzvednout zkonvertovanou doručenku v listinné podobě.