Nápověda

2. Prostředí aplikace pro práci s datovou schránkou

Portál datových schránek se dokáže vizuálně měnit podle velikosti okna, v němž je zobrazen. Je tedy možná práce i z běžného mobilního telefonu, jen rozložení prvků se mění, funkčnost je však ve všech případech stejná.

Po přihlášení se otevře úvodní okno pro práci s portálem, které nese seznam přijatých zpráv.

Je třeba si uvědomit, že datové zprávy se pokládají za doručené okamžikem vstupu do schránky, tedy nikoliv tím, že datovou zprávu otevřete. Po přihlášení se tedy všechny do té chvíle dodané zprávy pokládají za doručené, ať se na ně podíváte nebo ne (platí pro ty zprávy, ke kterým máte oprávnění je číst).

2.1.1. Přihlášený uživatel

Ve modrém pruhu zcela nahoře je uveden název datové schránky – pro právnickou osobu je to název společnosti, pro fyzickou osobu je to jméno tzv. oprávněné osoby – tedy osoby, které byla datová schránka primárně zřízena apod. Jméno schránky nemůžete změnit.

Přihlášený uživatel Přihlášený uživatel

Vpravo je uveden Přihlášený uživatel – tedy osoba ke schránce aktuálně přihlášená.

Obě jména mohou být u schránky pro fyzickou osobu totožná – to když je ke schránce přihlášena oprávněná osoba, pro kterou byla schránka zřízena. U schránek pro právnické osoby je oprávněnou osobou (uživatelem) statutární zástupce PO.

Může být také přihlášen uživatel, jemuž oprávněná osoba poskytla přístupové údaje ke schránce (se specifickým nastavením přístupových práv). Důvodem může být například požadavek, aby po dobu nepřítomnosti oprávněné osoby mohl někdo jiný reagovat na dodané datové zprávy, vznikne-li akutní potřeba.

2.1.2. Záložky k volbě tematických okruhů práce

Pokud chcete napsat a odeslat novou datovou zprávu, klepněte na tlačítko Napsat zprávu v levé horní části okna portálu. Tlačítko je k dispozici stále, nezávisle na tom, jakou záložku pro práci se schránkou jste zvolili.

Přihlášený uživatel - menu

Čtveřice záložek na hlavní obslužné liště aplikace umožňuje volit základní okruhy činností portálu.

Čtveřice záložek na hlavní obslužné liště

Pod záložkou Datová schránka najdete příkazy pro otvírání oken dodaných a odeslaných zpráv. Dále pak můžete otevřít okno Historie a do něj si načíst položky přijatých či odeslaných datových zpráv odpovídajících zadanému kritériu (rozpětí kalendářních dat, ID zprávy nebo ID odesílatele.

Záložka Datový trezor otevře okno pro práci s úložištěm datových zpráv nad rámec 90 dní standardního uložení – Datovým trezorem.

Pod záložkou Otevřít .ZFO můžete otevřít a načíst obsah datové zprávy, kterou jste dříve uložili do souboru ve formátu ZFO. Kontroluje se neporušenost zpráv a také to, zda zprávy splňují podmínky dlouhodobé průkaznosti.

Pod záložkou Nastavení najdete veškeré prostředky k uživatelskému nastavení prostředí portálu, správu dalších uživatelů schránky, mailových a SMS upozornění na došlé zprávy, nastavení a konfigurace různých přihlašovacích metod aj.

2.1.3. Oprávnění přihlášeného uživatele

Pokud chcete vidět všechna oprávnění, která máte jako aktuálně přihlášený uživatel vzhledem ke schránce a zprávám, klepněte na příkaz Nastavení. V okně Informace o schránce pak v sekci Oprávnění vidíte aktuální nastavení práv.

Oprávnění přihlášeného uživatele

2.1.4. Pozor na datum posledního přihlášení

V okně Informace o schránce je v sekci Uživatel a schránka pod hlavičkou Poslední přihlášení uvedeno datum vašeho posledního přihlášení k datové schránce.

Poslední přihlášení

Pokud se domníváte, že zobrazené datum posledního přístupu neodpovídá době, kdy jste se schránkou naposledy skutečně pracovali, je možné, že do schránky vstoupil někdo jiný. Z toho ovšem vyplývá, že musel mít k dispozici vaše přístupové údaje, které vám nějakým způsobem zcizil. V takovém případě lze doporučit, abyste neprodleně změnil heslo. Určitě zvažte možnost využívání klientského komerčního certifikátu pro přihlašování ke schránce, se kterým je přihlašování mnohem bezpečnější.

2.1.5. Doplňkové služby

Pod záložkou Nastavení spusťte příkaz Informace o schránce dále pak Kredit a doplňkové služby. Na to je v okně zobrazen přehled rozšířených služeb a jejich stav.

Doplňkové služby

Jedná se o možnost přijímat či zasílat Poštovní datové zprávy (mezi neOVM schránkami), dlouhodobé úložiště zpráv (Datový trezor) či správa kreditu u schránky. Více informací či možnost spravovat službu získáte po kliknutí na odkaz.

Nabídka služeb se liší podle typu schránky – schránkám OVM se nenabízí Poštovní zprávy, neboť je nemohou využít.

U Datového trezoru se rozlišuje víc stavů: kromě Aktivní (zatržítko - „fajfka“) a Neaktivní (červený křížek) se též rozlišuje volné místo v trezoru. Je-li zaplněnost > 90%, pak je zatržítko oranžové, je-li 100% (zcela zaplněný trezor), pak je červené s vykřičníkem. Bublina nad obrázkem aktuální stav popisuje.

2.1.6. Uvítací datová zpráva

Po prvním přihlášení najdete v seznamu dodaných zpráv automaticky generovanou uvítací zprávu Základní informaci k Vaší datové schránce.

Uvítací datová zpráva

Odesílatelem této zprávy je Systémová schránka provozovatele ISDS – ta také odesílá notifikační zprávy, pokud si je později vyžádáte. Přílohou této zprávy je soubor ve formátu PDF, obsahující informace o přístupu k datové schránce, jejím významu a využití a také o Datovém trezoru. Soubor otevřete snadno:

  1. Klepněte na název zprávy Základní informace k Vaší datové schránce.
  2. V okně Detail zprávy klepněte na položku ZPRÁVA.

    Detail zprávy
  3. Zvolte, zda chcete soubor přímo otevřít v prohlížeči souborů ve formátu PDF nebo zda jej nejprve uložíte na svůj disk a otevřete až potom.

    Detail zprávy

2.2. Nápověda

Aplikace pro přístup k datovým schránkám je vybavena podrobným nápovědným systémem. Kompletní nápověda je přístupná i pro nepřihlášené uživatele.

Okno s nápovědou otevřete v okně aplikace klepnutím na odkaz Nápověda, který najdete v jeho levé dolní části. části záhlaví okna. Otevře se stránka v novém panelu odpovídající místu, kde se právě nalézáte.

Detail zprávy

Nápovědný systém je rozčleněn po tématech do jednotlivých kapitol. V levé sekci si vyberete téma, klepnete na příslušnou položku a v pravé sekci se zobrazí odpovídající text.

Zobrazení nápovědy jako celku ukončíte klepnutím na tlačítko Zavřít pod nápovědným textem.