Nápověda

1. Přihlašování do systému datových schránek

Práci s datovými schránkami obecně – a tedy i přístup k vaší datové schránce a tím i v ní uloženým datovým zprávám – je nutné maximálně zabezpečit, protože datové zprávy ze svého principu nesou citlivé a snadno zneužitelné informace. Přístup k aplikaci ovládající portál datových schránek lze zabezpečit několika různými způsoby podle volby uživatele.

1.1. První přihlášení

Od České pošty, s.p. jste obdrželi obálku se žlutým pruhem, obsahující přístupové údaje k vaší datové schránce. Ty jste si mohli také vyzvednout po návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) prostřednictvím tzv. aktivačního portálu. V každém případě si tyto údaje pečlivě uschovejte, nikomu je nesdělujte a chovejte se k nim se stejnou opatrností jako třeba k přihlašovacím údajům do internetového bankovnictví nebo PIN kódu k Vaší platební kartě.

Až budete na přihlašovací stránce vyplňovat přidělené přístupové údaje, věnujte zvláštní pozornost malým a velkým písmenům – pozor na stav klíče CapsLock.

 • Uživatelské jméno vypadá například takto: k93h9j. Je složeno ze šesti náhodných znaků a zůstane k dispozici do té doby, než si ho změníte.
 • Přístupové heslo může vypadat například takto: Sa7::8w39a. Nezoufejte, že se nedá zapamatovat – je to jen pro první přihlášení.

Nic vám nebrání, abyste se pokusili svou datovou schránku poprvé navštívit.

Pro práci s datovou schránkou potřebujete mít instalovaný podporovaný webový prohlížeč. Pro otvírání souborů, které jsou jako příloha součástí datových zpráv, budete dále potřebovat mít instalované aplikace, umožňující zobrazení jejich obsahu. Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací.

Pomocí webového prohlížeče spusťte portál datových schránek – Moje datová schránka – jehož adresu jste získali spolu s přístupovými údaji ke schránce.

Přihlášení do datové schránky

Tip: Pokud se necítíte být zcela „jisti v kramflecích“, klepněte na odkaz Jste zde poprvé? a prostudujte informace zobrazené v následně otevřeném okně.

Pro přihlášení postupujte takto:

 1. Do pole Uživatelské jméno vypište své uživatelské jméno (např. k93h9j).
 2. Do pole Heslo zapište dočasné přístupové heslo (např. Sa7::8w39a).
 3. Klepněte na tlačítko Přihlásit se, které se zpřístupnilo zápisem číselného kódu.

Po prvním přihlášení se schránka zpřístupní (aktivuje). To znamená, že vám do ní mohou začít být zasílány datové zprávy a vy budete moci odesílat vlastní datové zprávy.

Pozor – doručené datové zprávy neberte na lehkou váhu. Mají stejnou právní důležitost jako doporučené dopisy, na které jste byli dosud zvyklí. Nezapomeňte, že datovou schránku je potřeba pravidelně kontrolovat. To si můžete usnadnit pomocí automatického upozorňování, které si nastavíte v konfiguraci portálu.

Již jsme se zmínili, že pro první přihlášení jste obdrželi jen dočasné přístupové heslo. Vaším dalším úkolem bude toto heslo změnit za heslo jiné, trvalé, podle vašeho výběru. Bez této úvodní změny se k datové schránce nedostanete.

Otevře se okno, ve kterém:

 1. Přečtěte si instrukce v pravé části okna.
 2. Do pole Heslo vložte dočasné přístupové heslo, jehož pomocí jste se právě přihlásili.
 3. Do pole Nové heslo napište heslo podle vaší úvahy – tím se již budete přihlašovat příště.
 4. Do pole Opakujte nové heslo toto vaše heslo zapište pro kontrolu ještě jednou.
 5. Klepněte na tlačítko Změnit heslo.

Změnit heslo

Vaše heslo musí odpovídat vyhlášce č. 194/2009 Sb. Podle ní musí být dlouhé nejméně 8 znaků a nejvíce 32 znaků. Heslo by mělo obsahovat kombinaci malých písmen, velkých písmen, číslic a speciálních znaků (jako otazník, vykřičník, čárka, pomlčka apod.). Heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici. Pamatujte si, že co je snadno zapamatovatelné pro vás, to může být snadno uhodnutelné pro jiné. Nikdy tedy nepoužívejte jako heslo slova, která lze snadno uhodnout nebo odvodit (jako jména rodinných příslušníků, domácích zvířat a podobně).

Povolené znaky jsou písmena (a-z, A-Z), číslice (0-9) a speciální znaky (mezera ! # $ % & ( ) * + , - . : = ? @ [ ] _ { | } ~). Heslo nesmí obsahovat id uživatele (login). V hesle se nesmí opakovat za sebou tři a více stejných znaků. Hesla začínající na 12345, qwert, asdfg mohou být snadno uhodnuta, a proto nejsou povolena.

Zadání hesla je kontrolováno, zda odpovídá výše uvedeným kritériím. Dále se kontroluje, zda souhlasí opakovaně zapsané heslo v poli Opakujte nové heslo s heslem zapsaným v poli Nové heslo.

Změnit heslo - validace

Změnit heslo - zopakovat

Stiskem tlačítka Změnit heslo se dočasné přístupové heslo nahradí vaším právě zadaným heslem. To použijete po odhlášení a následném novém přihlášení k vaší datové schránce. O úspěšnosti změny hesla vás informuje zpráva Změna hesla proběhla úspěšně.

Heslo lze kdykoliv dodatečně změnit na záložce Nastavení.

Pozor – změněné heslo musí být jiné než kterékoliv dříve použité heslo.

Změna hesla proběhla úspěšně

Pokud pole pro přihlášení vyplníte, ale potom máte před vlastním přihlášením delší časovou prodlevu, platnost přihlašovací stránky z bezpečnostních důvodů vyprší a musíte přihlašovací údaje zadat znovu.

Změna hesla - zadat znovu

Byli jste odhlášení ze systému

Za předpokladu, že schránka nebyla dosud zpřístupněna a že se přihlašujete jako držitel (oprávněná osoba) schránky, byla schránka zadáním správného prvotního hesla do systému ISDS (prvním přihlášením) zpřístupněna (aktivována), tedy začala být funkční pro příjem a odesílání datových zpráv. Za několik hodin se informace o aktivní schránce přenese do Registru obyvatel (ROB) nebo Registru osob (ROS) a také do aplikace Seznam datových schránek (SDS) na Portálu veřejné správy (PVS).

Po přihlášení přejdete do seznamu dodaných zpráv, který po prvním přihlášení obsahuje systémovou datovou zprávu Základní informace k Vaší datové schránce.

Základní informace k Vaší datové schránce

1.2. Terminologické poznámky

ISDS rozlišuje několik různých stavů datových zpráv, přičemž názvy těchto stavů, vycházející ze zákona o ISDS (č. 300/2008 Sb.) mohou být při prvním seznámení poněkud matoucí – zvláště pojmy dodat a doručit zprávy se pletou.

Zpráva je nejprve dodána do schránky (objeví se ve schránce a je možné se k ní dostat, odejde notifikační email), teprve poté doručena (buď přihlášením nebo fikcí).

Zákon o ISDS přesně definuje, kdy se doručují datové zprávy, dodané do datové schránky. Je to okamžikem přihlášení do Portálové aplikace a platí pro zprávy, ke kterým máte právo číst (u externích aplikací platí poněkud jiná pravidla – doručuje se až stažením seznamu došlých zpráv).

Proto po úspěšném přihlášení dojde k doručení těch zpráv ve schránce, k níž máte právo číst (pokud se přihlašujete jako držitel schránky, máte automaticky práva všechna). Portál Vám oznámí v novém okně, kolik zpráv bylo tímto přihlášením doručeno.

1.3. Dodržujte pravidla bezpečnosti práce!

Výsledná bezpečnost, jíž při užívání své datové schránky dosahujete, je kromě zabezpečení přístupu k datové schránce dána také vaší obezřetností a chováním.

Neinstalujte do svého prohlížeče doplňky, jejichž autor vám není znám a vy je nemůžete prověřit. Pokud přistupujete ke své datové schránce, ukončete všechny ostatní aplikace připojené k jiným internetovým serverům a zavřete všechna další okna v prohlížeči. Nejlépe uděláte, pokud internetový prohlížeč zavřete, znovu ho spustíte a teprve poté se z něj ke schránce přihlásíte. Chovejte se ke své schránce se stejnou obezřetností, jako ke svým penězům na účtu vašeho internetového bankovnictví. Buďte opatrní! Nedělejte přihlašovací úkony bezmyšlenkovitě a nikdy je nečiňte na něčí pokyn.

Počítačovým světem se šíří stále nové červy, viry a trojské koně. Jejich účelem je infikovat váš počítač, zpřístupnit ho jiným osobám, ukrást a zneužít vaše citlivá osobní data. Proto je nezbytné, abyste měli instalován legální, kvalitní antivirový program a pravidelně ho aktualizovali. Ověřte si před přístupem do datové schránky, že antivirový systém je nejen spuštěn, ale že také má aktuální sadu virových definic. Je-li paměťově rezidentní antivirová ochrana vašeho počítače v danou chvíli vypnuta, je okamžitá ochrana na stejné úrovni, jako byste antivirus vůbec nepoužívali. Není-li antivirus aktualizován, jste snadným terčem virového útoku. Některé z těchto útoků mohou být provedeny tak, aby vás přivedly na klamavý server, který byl postaven s cílem získat od vás vaše přístupové údaje.

Jedním z rizik, která byste při užívání své datové schránky měli mít na paměti, je riziko plynoucí z instalace vám neznámých aplikací, jejichž původ nebo skutečné funkce si nemůžete prověřit. Nezáleží na tom, jak jsou funkce těchto aplikací navenek popisovány a nakolik jsou přitažlivé, používejte je pouze tehdy, pokud jim můžete důvěřovat. Mezi těmito aplikacemi se vyskytuje řada takových, jejichž účelem je zanést do vašeho počítače programy, s jejichž pomocí můžete být špehováni, kompromitováni, může být odcizena a následně zneužita vaše identita. Používání pouze bezpečných a legálních aplikací je elementárním principem bezpečnosti vašeho počítače, bezpečnosti prostředí, ze kterého budete přistupovat i ke své datové schránce.

Věnujte také pozornost informacím uvedeným pod odkazy Ochrana osobních údajů a Prohlášení o přístupnosti v levé dolní části okna na každé stránce portálu.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

1.4. Šifrované připojení s využitím EV certifikátu

Připojení k přihlašovací stránce pro vstup do prostředí datových schránek protokolem https je zabezpečeno prostřednictvím Rozšířeného certifikátu EV. Přihlašovací stránku portálu je nutno vždy vizuálně zkontrolovat, zda je opravdu zabezpečená tímto způsobem. Pokud by vám byla podsunuta podobná stránka bez zabezpečení EV certifikátem, nepřihlašujte se! Podrobnější údaje o zabezpečení se vám zobrazí po klepnutí na symbol visacího zámku v zelené oblasti pole pro zápis adres v prohlížeči.

Údaje o zabezpečení v prohlížeči Firefox

Údaje o zabezpečení v prohlížeči Firefox

Údaje o zabezpečení v prohlížeči Explorer

Údaje o zabezpečení v prohlížeči Explorer

Pro vyšší stupeň zabezpečení přístupu ke stránkám prostředí ISDS se používají SSL certifikáty s rozšířeným ověřením (EV = Extended Validation = rozšířené ověření); jejich charakteristickým znakem je „zelený adresní řádek“ či adresní lišta.

Zabezpečení s EV poskytuje silné a spolehlivé šifrování i zabezpečení a tím také zvýšení důvěryhodnosti webových stránek s takovýmto přístupem. S EV certifikátem se navíc v adresním řádku zobrazí i název provozovatele příslušných stránek. Uživatel může být ubezpečen, že je opravdu na stránkách, kam se chtěl dostat a nikoliv na nějakém podvodném webu. Symbol visacího zámku navíc informuje o tom, že komunikace bude řádně a spolehlivě zabezpečena.

1.5. O přihlašování k datové schránce

První přihlášení k datové schránce proběhlo na základě přístupových údajů, které vám byly poskytnuty po vyřízení žádosti o zřízení datové schránky.

K přihlášení k vaší datové schránce jsou však v okně portálu Moje datová schránka k dispozici čtyři záložky pro různé způsoby přihlašování (ale třeba v mobilním zobrazení vidíte jen dvě…).

Způsoby přihlašování

 • Přihlášení jménem a heslem – tato záložka umožňuje standardní přihlašování pomocí jména uživatele a přístupového hesla. Uživatelské jméno jste obdrželi spolu s údaji o zřízení datové schránky, heslo jste si již vytvořili sami při prvním přihlášení ke schránce prostřednictvím přiděleného hesla dočasného. Jako další bezpečnostní prvek slouží pětimístný číselný kód, který při přihlášení musíte opsat z obrázku do vstupního pole.
 • Přihlášení prostřednictvím NIA – rozšiřuje zabezpečení přístupu jménem a heslem na součinnost s osobním certifikátem, který uživatel předem specifikoval v konfiguraci portálu.
 • Přihlášení pomocí SMS – zabezpečení přihlášení je posíleno jednorázovým kódem zaslaným na mobilní telefon na žádost uživatele před přihlášením pomocí zprávy SMS. Pozor – tato metoda je zpoplatněna díky posílání SMS zpráv.
 • Další způsoby přihlášení – zde je k posílení bezpečnosti využíván bezpečnostní kód uložený na hardwarovém prostředku uživatele (přenosném tokenu) nebo častěji v externí aplikaci, např. v mobilním telefonu.

1.5.1. Přihlašování se špatným heslem

Pokud se budete opakovaně přihlašovat se správným jménem a různými špatnými hesly, tak může systém vaše pokusy vyhodnotit jako bezpečnostní incident („hádání hesla“) a bude vám bránit pokračovat v této aktivitě. Portál zobrazí informaci o důvodu blokování.

blokování přihlášení

1.5.2. Přihlášení pomocí jména a hesla

Toto je výchozí způsob přihlašování k datové schránce.

1.5.2.1. Zadání jména a hesla

Po načtení webového prostředí pro přístup k datovým schránkám je možné se přihlásit pomocí uživatelského jména a přístupového hesla.

jméno a přístupové heslo

Pro přihlášení pouze jménem a heslem musí být v úvodním okně otevřená záložka Přihlášení jménem a heslem.

 1. Jméno zapište do pole Uživatelské jméno.
 2. Přístupové heslo napište do pole Heslo (zobrazuje se ve skryté formě). Pro bezpečnější zápis hesla můžete využít tzv. grafickou klávesnici (viz kapitola Zápis hesla pomocí grafické klávesnice (viz dále)

Upozornění – jestliže se při zadávání hesla spletete, není to nic vážného; prostě ho zadejte znovu. Při více chybných pokusech o přihlášení v krátkém časovém úseku může dojít k dočasnému zablokování schránky – o tom budete informováni e-mailem, pokud je nějaká e-mailová adresa u tohoto účtu zadána.

1.5.2.2. Zápis hesla pomocí grafické klávesnice

Vyšší bezpečnosti při vkládání hesla dosáhnete použitím tzv. grafické klávesnice. Ta zabraňuje případnému „odposlechu“ stisknutých kláves pomocí útočných programů. Grafickou klávesnici zpřístupníte kliknutím na ikonku se symbolem klávesnice.

grafická klávesnice

Heslo pak vyťukejte na grafické klávesnici pomocí myši. Velká písmena a speciální znaky (např.: @, #, $, %, ...) můžete vkládat po klepnutí na klávesu Shift.

Zavřít okno s klávesnicí

Grafickou klávesnici zavřete klepnutím na odkaz Zavřít okno s klávesnicí.

1.5.2.3. Kontrola funkce Caps Lock

Pokud máte při zadávání hesla na klávesnici zapnutou funkci Caps Lock, zobrazí se varovná zpráva, abyste se vyhnuli chybnému zápisu.

Caps Lock zapnutý

1.5.2.4. Přihlášení

Po stisku tlačítka Přihlásit se jsou přihlašovací údaje vyhodnoceny, a pokud jsou správně zadány, je vám hned poté umožněn přístup k datové schránce.

Tlačítko Přihlásit se

1.5.3. Přihlášení přes portál NIA

Tlačítkem Přesměrování na portál NIA budete přesměrováni na portál Národní identitní autority pro výběr způsobu autentizace. Úspěšné přihlášení do NIA (v současné verzi ISDS a NIA pouze elektronickým OP) nahrazuje znalost jména a hesla k účtu ve schránce. Více informací, jak NIA používat, najdete na stránce https://www.eidentita.cz.

Přesměrování na portál NIA

Na stránce e-identita.cz vyberte způsob přihlášení (pro ISDS bude významné zejména způsob „elektronický občanský průkaz od 1.7.2018“) a pak postupujte podle zobrazovaných údajů. Po úspěšném přihlášení do NIA se v portálu zobrazí seznam účtů, které jsou v ISDS vedeny k vaší osobě – může jich být i více.

Seznam NIA

Vyberte ten účet, kterým se chcete přihlásit, a klikněte na jeho identifikátor. Tím je přihlášení do schránky ukončeno.

1.5.4. Přihlášení pomocí jména, hesla a SMS

Tato varianta představuje posílení přihlášení jménem a heslem o další úroveň.

Kdo chce zvolit tento způsob přihlášení, musí na přihlašovací stránce portálu klepnout na záložku Přihlášení pomocí SMS.

Otevře se stránka, kde do polí Uživatelské jméno a Heslo zapíšete své uživatelské jméno a přístupové heslo. Poté stisknete v pravé části pole SMS kód tlačítko Zaslat SMS s kódem.

Objeví se nápis Jednorázový kód odeslán a za několik vteřin na mobilní telefon uvedený při registraci přijde SMS s číslem.

Do pole SMS kód pak opište z telefonu příslušný kód a stiskněte tlačítko Přihlásit.

Přihlášení pomocí jména, hesla a SMS

Pro přihlášení s využitím SMS je nutné mít mobilní telefon s povolenou službou Premium SMS. Při každém přihlašování k systému datových schránek vám bude na vaši žádost zaslána SMS zpráva s kódem pro přihlášení. Tato zpráva je zpoplatněna sazbou 3 Kč.

Pokud chcete tento způsob přihlašování používat, musíte si jej zaregistrovat v nastavení portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na příkaz Nastavení, pak vlevo na příkaz Zabezpečení schránky a nakonec vpravo na Zabezpečení SMS kódem.

Podrobnější informace najdete v kapitole Nastavení zabezpečení pomocí SMS kódu.

1.5.5. Přihlášení bezpečnostním kódem

Pokud chcete využít možnost přihlášení k datové schránce se zabezpečením pomocí tzv. bezpečnostního kódu, klepněte v okně pro přihlášení na záložku Další způsoby přihlášení a v následně otevřeném okně pak na odkaz Přihlášení bezpečnostním kódem.

Předpokladem je, že jste si tento způsob přihlášení zvolili a zaregistrovali v konfiguraci portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na příkaz Nastavení, pak vlevo na příkaz Zabezpečení schránky a nakonec vpravo na Zabezpečení SMS kódem.

O nastaveních pro přihlášení bezpečnostním kódem se blíže dozvíte v kapitole Nastavení zabezpečení bezpečnostním kódem.

Pozor – uživateli s aktivovaným přihlašováním bezpečnostním kódem nemusí být umožněno využívat aplikace dodávané třetími stranami, jako například spisovou službu nebo alternativní klienty ISDS.

Další způsoby přihlášení

Do polí Uživatelské jméno a Heslo zapište své přihlašovací jméno a přístupové heslo. Poté si necháte svým softwarovým nebo hardwarovým zařízením, spárovaným se svým účtem v ISDS, vygenerovat unikátní kód, který zapíšete do pole Kód.

1.5.6. Přihlášení bezpečnostním kódem

Pokud chcete využít možnost přihlášení k datové schránce se zabezpečením pomocí tzv. bezpečnostního kódu, klepněte v okně pro přihlášení na záložku Další způsoby přihlášení a v následně otevřeném okně pak na odkaz Přihlášení bezpečnostním kódem.

Předpokladem je, že jste si tento způsob přihlášení zvolili a zaregistrovali v konfiguraci portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na příkaz Nastavení, pak vlevo na příkaz Zabezpečení schránky a nakonec vpravo na Zabezpečení SMS kódem.

O nastaveních pro přihlášení bezpečnostním kódem se blíže dozvíte v kapitole Nastavení zabezpečení bezpečnostním kódem.

1.5.7. Přihlášení certifikátem

K tomuto způsobu přihlášení je nutné mít řádně instalovaný osobní (klientský komerční) certifikát a ten zaregistrovaný v prostředí ISDS. Ten pak poslouží pro účinné zabezpečení vaší datové schránky. Instalace certifikátu se liší podle používaného prohlížeče – nejste-li si jisti, kontaktujte technickou podporu ISDS.

Předpokladem je, že jste si tento způsob přihlášení zvolili a nastavili v konfiguraci portálu. Jako přihlášený uživatel (např. výchozím způsobem – jménem a heslem) klepněte v okně portálu nahoře na příkaz Nastavení, pak vlevo na příkaz Zabezpečení schránky a nakonec vpravo na Zabezpečení certifikátem.

O nastaveních pro přihlášení bezpečnostním kódem se blíže dozvíte v kapitole Přihlašování pomocí uživatelského certifikátu.

Pokud chcete využít možnost přihlášení k datové schránce se zabezpečením pomocí tzv. bezpečnostního kódu, klepněte v okně pro přihlášení na záložku Další způsoby přihlášení a v následně otevřeném okně pak na odkaz Přihlášení certifikátem.

Na to se otevře dialog pro výběr certifikátu (okno se liší pro různé prohlížeče) se seznamem certifikátů, které máte k dispozici. Pokud máte certifikátů více, vyberte si ten, který budete chtít v souvislosti s datovými schránkami používat. Jinak dialog prostě odklepněte tlačítkem OK.

Přihlášení certifikátem

Po výběru certifikátu se již ke schránce běžným způsobem přihlásíte svým přístupovým jménem a heslem. Také zde se u Hesla testuje nechtěné stisknutí klávesy Caps Lock a máte možnost využít grafickou klávesnici.

Pokud se nezobrazí žádné okno s výběrem certifikátů, znamená to, že v úložišti certifikátů, používaném prohlížečem, není žádný vhodný certifikát (komerční osobní), ne testovací, od akreditovaných autorit.

1.6. Nemůžete se přihlásit?

Máte-li problémy s přihlášením, postupujte podle popisu v kapitole 11.

1.7. Přihlášení do znepřístupněné schránky

Datová schránka může (a v některých zákonných případech dokonce musí) být znepřístupněna, tedy v takovém stavu, že do této schránky nelze dodávat datové zprávy, ani zprávy z této schránky odesílat. Nicméně existují reálné situace, kdy je rozumné se i do znepřístupněné schránky přihlásit a mít možnost číst nebo stáhnout datové zprávy v ní uložené.

Pokud je schránka znepřístupněna, po zadání přihlašovacích údajů se v oknech Přijaté zprávy i Odeslané zprávy objeví následující informace.

schránka znepřístupněna

Možnosti práce se schránkou jsou nyní omezeny podle těchto pravidel:

 • přihlášením se doručují dodané systémové zprávy (běžné dodané zprávy v DS být nemohou, protože byly změněny na Nedoručitelné při znepřístupnění schránky, jedinou výjimku tvoří systémové DZ, zvláště systémová DZ typu 7-10 o znepřístupnění DS zaslané systémem těsně před znepřístupněním);
 • přihlášením se mění stav zpráv ve stavu Doručeno fikcí na stav Doručeno přihlášením; jedná se o staré zprávy, doručené fikcí ještě před znepřístupněním (pokud přihlášený má oprávnění číst zprávy tohoto typu).
 • do této schránky nelze dodávat zprávy
 • z této schránky nelze odesílat datové zprávy
 • je zakázána správa uživatelů

Termíny dané zákonem, vyhláškou či Provozním řádem (včetně fikce doručení SDZ po 10 dnech) zůstávají v platnosti, po 90 dnech se zprávy doručené přihlášením (rozumí se před znepřístupněním) smažou, po 100 dnech systémové zprávy bez ohledu na stav. Nijak se nemění nastavení komerčních služeb.

Omezený přístup do znepřístupněné schránky je indikován červeným puntíkem u položky příkazu Datová schránka.

Indikace červeným puntíkem

Z portálu nelze odeslat datovou zprávu – při pokusu o odeslání je zobrazena zpráva:

Nelze odeslat zprávu

V Seznamu dodaných zpráv:

 • Zpráva je „Doručená fikcí“ nebo „Doručená“ nebo „Přečtená“ nebo „V trezoru“ – kliknutím se otevře detail zprávy.
 • Výjimka pro Systémové datové zprávy – dodané SDZ se doručí přihlášením do znepřístupněné schránky (a budou tedy ve stavu „Doručená“).

V Seznamu odeslaných zpráv ­- vše jako v normálním režimu.

Stránka Nastavení - Uživatelé zůstává platná jako dřív, kromě editace pověřených osob. Je-li pro to nějaký důvod, je třeba požádat správce ISDS.

1.8. Odhlášení

1.8.1. Záměrné odhlášení

Chcete-li se odhlásit a ukončit práci, klepněte na odkaz Odhlásit v pravém horním rohu okna.

Odhlásit

Následně vám je nabídnuto nové přihlášení, třeba k jiné datové schránce. Pokud se chcete opět přihlásit, klepněte na tlačítko Znovu přihlásit.

K ukončení práce s datovou schránkou se doporučuje zavřít i celé okno prohlížeče.

1.8.2. Automatické odhlášení při nečinnosti

Pokud přihlášený uživatel v okně portálu datových schránek nevyvíjí po určitou dobu žádnou aktivitu, systém jej z bezpečnostních důvodů automaticky odhlásí.

Informace o odhlášení

Pokud chcete pokračovat v práci, je třeba se znovu přihlásit.

1.9. Informace na přihlašovací stránce

Správce nebo provozovatel ISDS může v některých případech publikovat informaci uživatelů klientského Portálu – může se jednat o bezpečnostní varování, informace o odstávce apod. Tato informace se dočasně objeví v rámečku pod sekcí pro zadání přístupových údajů.

1.10. Je systém dočasně nedostupný?

V systému datových schránek dochází k plánovaným odstávkám (dlouho dopředu inzerovaným na webu www.datoveschranky.info), které slouží k údržbě systému. V této době se nelze přihlásit – místo přihlašovací stránky popsané výše se zobrazí pouze stránka s vysvětlením.